Invitasjon Pasvik Trail 2022

Varanger Trekkhundklubb har gleden av å invitere til Pasvik Trail 2022 med start torsdag 31.mars på Svanhovd.

Informasjon om program etc. finner du i menyen.

///

Varanger Trekkhunklubb invites you to Pasvik Trail 2022, race start is thursday, march 31st at Svanhovd.

Information about the race, program etc. is in the meny.

Pasvik Trail Home-run Race 2021.

Bli med på årets Pasvik Trail Home-run Race 26.-28.mars 2021.

Bli med på årets løp! Årets Pasvik Trail blir digitalt, og kort. Du kan delta med én til uendelig antall hunder, på ski, spark, sykkel, vogn, slede eller annet. Hundene trekker deg, eller kanskje du trekker hunden? Uansett får du gjøre det der du vil gå selv, og i de etappene du selv vil. 50km, 75 eller 100km. Alt må gjennomføres i løpet av helga.

Come join us on this year’s race; homerun!

Link til påmelding og info finner du her: https://homerunrace.no/index#/race/6/signup

Pasvik Trail 2021 er avlyst.

Pasvik Trail 2021 er avlyst.

            Styret i Varanger Trekkhundklubb har i dag tatt den tunge avgjørelsen å avlyse Pasvik Trail 2021. Begrunnelsen for avlysningen er flere faktorer som påvirker hvordan og om vi i det hele tatt kan arrangere løpet i år. Avlysning av Finnmarksløpet gir oss dobbelt med arbeid for å få løypetraseen løpsklar. Og når det i tillegg er så mye usikkerhet rundt koronasituasjonen i Norge og med svært uforutsigbare forhold for idretten i disse dager kan styret ikke stå inne for å satse klubbøkonomien og å legge en så stor arbeidsinnsats for å arrangere Pasvik Trail i år.

Vi beklager til alle som hadde planlagt å komme å kjøre løp hos oss i april – men satser på å komme sterkere tilbake i 2022.

Påmeldte deltakere vil få tilbakebetalt hele deltakeravgiften.

Vi jobber med å få på plass et digitalt løp i samarbeid med Øistein Sørensen på The Musher appen og vil komme med info rundt dette når alt er på plass.

På vegne av styret i VTHK og PT- komiteen.

Tormod Grønaas

Styreleder

English: Pasvik Trail 2021 is cancelled.

As a result of the corona situation and the unpredictable condition for sports events in Norway the board of VTHK has had to take the tough decition to cancel Pasvik Trail 2021. The total effort to get the trails ready for the race and the financial risk is too big. The board can not vouch for risking the clubs economy and therefore the decition is to cancel.

We apologize to those that had planned to come to race with us in april – but we promise to be ready in 2022. All starting fees will be payed back in total.

We`re working on the possibility of a digital race on the application: The Musher.

More info about this will come later.

Pasvik Trail 2021 – Smitteverntiltak. Covid-19 measures .

*In english at the bottom of this page.

Følgende tiltak er satt inn for arrangementet for Pasvik Trail 2021.

 1. Påmelding: deltakeravgift justeres til kr.3350,- ved påmelding innen 19.mars. Etter denne dato vil deltakeravgiften øke til kr. 4350,- Siste frist for påmelding og innbetaling av deltakeravgift er 31.mars.
  Dersom løpet må avlyses grunnet koronaviruset eller andre uforutsette grunner vil 50% av
  deltakeravgiften tilbakebetales.
 2. Kjørermøte holdes digitalt: ett på norsk og ett på engelsk. Kommer tilbake med tidspunkt.
 3. Kun en handler per deltakende kjører. Skal meldes inn med navn og mobilnummer til sekretariatet.
 4. Sekretariat:
  • Kun kjører kan komme inn til registrering i sekretariatet.
  • Sjekk av vaksinasjonskort og chipliste – disse må være klar på forhånd.
  • Lisens må være betalt før deltakelse på PT.
  • Veiing av nødproviant gjøres utendørs.
  • Slusing av maks antall personer inne på sekretariatet.
 5. Sjekkpunkt Neiden: Pasvik Trail organiserer ikke fasiliteter for soving for deltakende kjørere eller handlere på sjekkpunktet. Handlere er ansvarlig for å hjelpe spannet inn og ut av sjekkpunkt. Handler må rydde bort halm etter spannet har forlatt sjekkpunktet.
 6. Sjekkpunkt Vaggetem: Vaggetem blir villmarkssjekkpunkt. Dvs ingen adgang for handlere. Pasvik Trail organiserer ikke fasiliteter for soving på sjekkpunktet. Depot Vaggetem: Pasvik Trail transporterer en sekk for begrenset klasse, og to sekker for åpen klasse. Maks vekt på 20kg per sekk. Leveres startdagen.
 7. Servering av mat og drikke på Svanhovd, Neiden og Vaggetem gjøres under de gjeldende tiltak
  serveringsbedriften er underlagt. Deltagere må følge gjeldende smittevernrutiner.
 8. Slik smittesituasjonen er nå er det ikke planlagt bankett etter løpet. Hvis det åpnes opp for at vi kan
  ha bankett må både kjører og handler kjøpe billett.
 9. Premieutdeling skjer utendørs kl.12.00 lørdag 10.april.
 10. Det er pliktig for alle å bruke munnbind der det ikke er mulig å opprettholde minst 1 meters
  avstand. Dette gjelder f.eks ved hjelp på start, inn/ut signering på sjekkpunkt, veterinærkontroller
  og målgang. Kjører fritas for dette under hundestell, men må ha munnbind på i møte med Pasvik
  Trail personell. Kjørere og handlere må selv sørge for å ha munnbind under løpet.
  Smitteverntiltak vil bli justert etter gjeldende retningslinjer fra FHI.

Pasvik Trail 2021 – Covid-19 measures.


The following measures has been set in place.

 1. Sign up: The starting fee is reduced to 3350NOK. With registration after 19.03.2021 the starting fee is 4350NOK. Last date for signup, and to pay the starting fee is 31.03.2021. In the unfortunate event of race cancellation due to the covid-19 pandemic or other circumstances, 50% of the starting fee will be refunded.
 2. Mushermeeting will be held online. More details about this will be given later.
 3. Participating mushers can only have one handler. Handlers must be registered in the secretatiat with name and cellphone number.
 4. Secretariat:
  • Only mushers can enter the secretariat for registration.
  • Check of vaccination card and chip list – must be ready before entering.
  • Check of valid licence/travel incurense – must be ready before entering.
  • Sealing and weighing of reserve food will be done outside the secretariat.
  • There will be organized a queuing system to enter the secretariat.
 5. Checkpoint Neiden: Pasvik Trail will not organize sleeping facilities for mushers or handlers at the checkpoint. The handlers are responsible to help their team entering and leaving the checkpoint. Handlers are responsible to remove the straw at the chechpoint.
 6. Checkpoint Vaggetem: Vaggetem will be a wilderness checkpoint. There will not be access for handlers at Vaggetem. Pasvik Trail will not organize sleeping facilities for mushers at the checkpoint. Depot Vaggetem: Pasvik Trail will transport one depot bag for limited class, and two for open class. Each bag can weigh max 20kg. Must be delivered at the start day.
 7. Service of food and beverages at Svanhovd, Neiden and Vaggetem will be done under the measures these establishments are obligated to have. All perticipants must follow the covid-19 measures at all times.
 8. Banquet – at the moment we`re not able to hold a banquet after the race. If the situation changes and we will be able to both mushers and handlers will be able to buy banquet tickets.
 9. Price winning ceremony will be held outdoors at Svanhovd, Saturday 10.april. at 12.00.
 10. It is obligated for all persons to wear a mask in situations where it`s not possible to have 1 meter distanse from eachother. For example situations as the following: helping out at the startline, singning in/out of checkpoints, veterenary check and at the finish line. The musher is exempt from this when taking care of the dogs, but must have a mask on when in contact with PT crew. Mushers and handlers must provide masks during the whole race.
  The measures for the race will be adjusted after the current guidelines set by the NHI.

Pasvik Trail 2021

Da er vi i full gang med planlegging av Pasvik Trail 2021. Vi satser på å få til et flott løp selv om Covid-19 har påvirket hverdagen på flere måter enn man kanskje kunne tro det ville. Vi planlegger så godt vi kan ut fra de retningslinjer FHI kommer med og vil justere oss når det blir nødvendig.

Påmeldingen til Pasvik Trail 2021 vil være klar innen kort tid.

Spørsmål om løpet og arrangementet kan rettes til klubbens e-post: post@varangertrekkhundklubb.com

På vegne av komiteen bak Pasvik Trail.

Tormod Grønaas

Styreleder

English:

The planning of Pasvik Trail 2021 has started a while ago already. We look forward to make a great race even if the Covid-19 pandemic has had a much bigger impact on our everyday life than one could imagine. We`re planning as good as we can according to the Norwegian government(FHI) guidelines and will make adjustmenst when needed.

The signup for Pasvik Trail 2021 will be ready quite soon.

Questions about the PT 2021 race can be asked by e-mail: post@varangertrekkhundklubb.com